Wyniki kontroli - Przeprowadzone kontrole planowe i doraźne ziemniaków

nformacja z przeprowadzonych kontroli planowych i doraźnych w zakresie jakości handlowej ziemniaków

1.    Kontrole planowe

Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie zgodnie z planem kontroli na II kwartał 2019 r. przeprowadził w okresie od 12 kwietnia 2019 r. do 06 czerwca 2019 r. kontrole w czterech podmiotach gospodarczych zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego w zakresie jakości handlowej ziemniaków.
Kontrolą objęto ogółem 7 partii ziemniaków jadalnych o łącznej masie 44 675 kg.
W wyniku oceny jakości handlowej stwierdzono, że objęte kontrolą ziemniaki jadalne posiadały wymaganą średnicę bulw odpowiednio większą niż 35 mm. Ponadto nie stwierdzono aby kontrolowane ziemniaki były zazieleniałe, porażone zgnilizną, zanieczyszczone, uszkodzone lub innych odmian niż wskazane w oznakowaniu. Nie stwierdzono cech dyskwalifikujących ziemniaki, takich jak: nadmierne zawilgocenie powierzchni bulwy, zaparzenie, zapleśnienie, zmarznięcie, zanieczyszczenie środkami ochrony roślin. W opakowaniach (workach siatkowych) nie stwierdzono grudek ziemi, kamieni, łętów, słomy, chwastów, obłamanych kiełków.
Nie stwierdzono bulw kiełkujących (warunki przechowywania – chłodnia). Po przekrojeniu ziemniaków z kontrolowanych 5 partii stwierdzono, że miąższ był prawidłowy: barwa, zapach odpowiednie; nie stwierdzono porażenia i oznak chorobowych, miąższ zwarty nie pękający.

Kontrolą prawidłowości znakowania objęto ogółem 7 partii ziemniaków jadalnych, o łącznej masie 44 675 kg zapakowanych w worki siatkowe po a’ 15 kg, stwierdzając nieprawidłowości
w oznakowaniu 2 partii ziemniaków jadalnych o łącznej masie 1980 kg, z uwagi na:

  • nie podanie danych identyfikujących firmy wprowadzającej ziemniaki do obrotu,
  • nie podanie oznaczenia partii produkcyjnej,
  • wysokość cyfr określających nominalną ilość towaru paczkowanego wynosiła mniej niż 6 mm dla towaru paczkowanego o masie netto powyżej 1000 g, tj.  2,8 mm w przypadku podanej masy netto „15 kg”.

Powyższe nieprawidłowości w zakresie znakowania ziemniaków świadczyły o niespełnieniu wymagań jakości handlowej wbrew art. 4 ust 1 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych.
W przypadku 5 partii ziemniaków o łącznej masie 42 695 kg nie wniesiono zastrzeżeń do sposobu oznakowania.

Na podstawie przedstawionych dokumentów ustalono, że ww. ziemniaki jadalne były pochodzenia polskiego.
Nadmienia się, że w oznakowaniu jednej partii ziemniaków wczesnych o masie 16 005 kg umieszczono kraj pochodzenia (tj.: Polska) oraz flagę Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (obowiązującym od 26 maja 2019 r.). Nie wniesiono zastrzeżeń do powyższych informacji.

Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie wydał 1 decyzję na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wymierzających karę pieniężną - niewłaściwa jakość handlowa,
tj.:   w wysokości 1 200 zł, z uwagi na stwierdzenie niewłaściwego oznakowania wprowadzanych do obrotu dwóch partii ziemniaków prze jeden podmiot gospodarczy. Poza tym do kontrolowanego podmiotu skierowano zalecenia pokontrolne dotyczące dokonania poprawy oznakowania wprowadzanych do obrotu ziemniaków.