Wyniki kontroli - Kontrole w zakresie jakości handlowej ziemniaków

Informacja z przeprowadzonych kontroli doraźnych w zakresie jakości handlowej ziemniaków


Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie przeprowadził w dniach 30-31 maja 2019 r. kontrole doraźne w zakresie jakości handlowej ziemniaków w dwóch jednostkach zlokalizowanych na terenie  Kompleksu Handlowego Rybitwy, ul. Półłanki 33a, 30-740 Kraków.
Kontroli poddano łącznie 3 partie ziemniaków jadalnych o łącznej masie 11600 kg, pochodzących z Maroka, Włoch i Holandii. W wyniku oceny jakości handlowej ww. 3 partii ziemniaków stwierdzono, że objęte kontrolą ziemniaki posiadały wymaganą średnicę bulw większą niż 35 mm. Ponadto nie stwierdzono aby ww. ziemniaki były zazieleniałe, porażone zgnilizną, zanieczyszczone, uszkodzone lub innych odmian niż wskazane w oznakowaniu. Nie stwierdzono cech dyskwalifikujących ziemniaki takich jak: nadmierne zawilgocenie powierzchni bulwy, zaparzenie, zapleśnienie, zmarznięcie, zanieczyszczenie środkami ochrony roślin. Nie stwierdzono grudek ziemi, kamieni, łętów, słomy, chwastów, obłamanych kiełków. Nie stwierdzono bulw kiełkujących. Ponadto podczas oględzin ww. ziemniaków deklarowanych jako „młode” stwierdzono, że były one o skórce łuszczącej się.
Na podstawie weryfikacji dokumentów towarzyszących (m.in. faktur, certyfikatu pochodzenia) oraz oznakowania umieszczonego na workach ziemniaków nie stwierdzono różnic dotyczących deklaracji kraju pochodzenia ziemniaków – deklaracja w oznakowaniu na opakowaniach oraz w dokumentacji była tożsama.
Podczas powyższych kontroli nie stwierdzono posiadania na stanie magazynowym ziemniaków oznakowanych jako polskie lub rumuńskie. Nie stwierdzono również ziemniaków bez oznakowania. Stwierdzono ponadto, że na terenie ww. kompleksu znajdowały się 2 pojazdy z rumuńskimi numerami rejestracyjnymi – ciągniki siodłowe z naczepą TIR, z których prowadzona była sprzedaż młodych ziemniaków (ziemniaki z łuszczącą się skórką) bez oznakowania. Oferowane ziemniaki bez oznakowania zapakowane były w worki w kolorze białym, zamknięte przy pomocy drutu. Ziemniaki te sprzedawane były nieznanym odbiorcom krajowym i  następnie przeładowywane były do samochodów dostawczych.
W związku z tym Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie zgodnie z właściwością rzeczową przekazał informację Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Krakowie oraz Małopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie  o dokonywaniu sprzedaży młodych ziemniaków bez oznakowania przez osoby fizyczne z Rumunii.